ການປັບໄຫມ

View in english version
 1. ມາດຕາ 1 (ການຫັກຄະແນນ)

  1. ລາຍລະອຽດການປັບໄຫມ ມີດັ່ງນີ້:

   1. ຮຽກເກັບເງິນເກີນ

    ຮຽກຮ້ອງລູກຄ້າຈ່າຍທິບ

    ຫັກ 1,000,000 ຄະແນນ

    ຮັບເງິນທິບ

    ຫັກ 100,000 ຄະແນນ

    ຮຽກຮ້ອງຄ່າບໍລິການເພີ່ມ

    ຫັກ 1,000,000 ຄະແນນ

    ຮັບເງິນຄ່າບໍລິການເພີ່ມ

    ຫັກ 1,000,000 ຄະແນນ

   2. ຄຸນນະພາບການບໍລິການ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ

    ບໍ່ທອນເງິນ

    ຫັກ 100,000 ຄະແນນ

    ນອນໃນລົດສາມລໍ້ໄຟຟ້າ ຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

    ຫັກ 100,000 ຄະແນນ

    ຫລິ້ນມືຖື ລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງ

    ຫັກ 100,000 ຄະແນນ

    ຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ເກີນຈໍານວນທີ່ກໍານົດ

    ຫັກ 100,000 ຄະແນນ

    ບໍ່ປະຕິບັດວຽກໃນຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຫລັກ

    ຫັກ 100,000 ຄະແນນ

    ຂັບລົດສາມລໍ້ໄຟຟ້າ ທີ່ບໍ່ກົງກັບລົງທະບຽນ KOKKOK Hero

    ຫັກ 100,000 ຄະແນນ

    ເມົາແລະຂັບ

    ຫັກສູງເຖິງ 10,000,000 ຄະແນນ

   3. ການບໍລິຫານຈັດການລົດ

    ເຮັດກະແຈເສຍ

    ຫັກ 100,000 ຄະແນນ

    ໃຊ້ກະແຈກ໋ອບປີ້/ສໍາຮອງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

    ຫັກ 100,000 ຄະແນນ

    ສູບຢາໃນລົດສາມລໍ້ໄຟຟ້າ

    ຫັກ 1,000,000 ຄະແນນ

    ເຈດຕະນາເຮັດເປ່ເພລົດສາມລໍ້ໄຟຟ້າ

    ຫັກສູງເຖິງ 2,000,000 ຄະແນນ

   4. ອື່ນໆ

    ໃຫ້ສິດການນໍາໃຊ້ລົດແກ່ບຸກຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກບໍລິສັດ

    ຫັກສູງເຖິງ 2,000,000 ຄະແນນ

    ຮ້ອງຂໍໃຫ້ລູກຄ້າຍົກເລີກການເດີນທາງ ເພື່ອຮັບຄ່າໂດຍສານໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານແອັບ

    ຫັກ 1,000,000 ຄະແນນ

    ພາລູກຄ້າມາຍັງຈຸດບໍລິການປ່ຽນແບດເຕີລີ

    ຫັກ 100,000 ຄະແນນ

  2. ທຸກກໍລະນີທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມລະບຸຂ້າງເທິງ ຂໍ້① ຄະແນນຈະຖືກຫັກຈາກຄະແນນຂອງHERO ແລະ ອາດຈະຖືກຕັດຊໍ້າກັນ ຫລື ຫລາຍເທື່ອຫາກມີການລະເມີດ ຫລື ຝ່າຝືນ

  3. ບໍລິສັດຈະແຈ້ງທຸກຄັ້ງ ທີ່ຫັກຄະແນນຂອງHERO

  4. ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບ KOKKOK Hero ອາດຈະຖືກຈໍາກັດຫາກກະທໍາໃນລາຍການຕໍ່ໄປນີ້. ຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆເຫລົ່ານີ້ຈະຖືກຫັກຕາມລະບຽບການປັບໄຫມ ຫລັງຈາກລະບົບຄະແນນໄດ້ຖືກຕັ້ງຄ່າ

   1. ຮຽກຮ້ອງລູກຄ້າຈ່າຍທິບ

   2. ຮຽກຮ້ອງຄ່າບໍລິການເພີ່ມ

   3. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ລູກຄ້າຍົກເລີກການເດີນທາງ ເພື່ອຮັບຄ່າໂດຍສານໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານແອັບ

   4. ໃຫ້ສິດການນໍາໃຊ້ລົດແກ່ບຸກຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກບໍລິສັດ

   5. ເມົາແລະຂັບ

 2. ມາດຕາ 2 (ການອຸທອນ)

  1. ຫາກມີຈຸດປະສົງຄັດຄ້ານການຫັກຄະແນນ, Hero ສາມາດຍື່ນຄໍາຮ້ອງອຸທອນມາຍັງບໍລິສັດ.

  2. ທຸກການຄັດຄ້ານຕໍ່ການຫັກຄະແນນ ແມ່ນຕ້ອງຍື່ນຄໍາຮ້ອງອຸທອນມາຍັງບໍລິສັດພາຍໃນ 03 ວັນ ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບແຈ້ງການຫັກຄະແນນຈາກບໍລິສັດ.

  3. ທຸກຄັ້ງທີ່ຍື່ນຂໍຄັດຄ້ານໃນການຫັກຄະແນນ ຕ້ອງລະບຸເຫດຜົນ ພ້ອມຫລັກຖານເພື່ອການພິຈາລະນາ.

  4. ຫາກຄໍາອຸທອນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລ້ວ ທາງບໍລິສັດຈະແຈ້ງຜົນໂດຍກົງໃຫ້Heroຮັບຊາບ.

  5. ທັງນີ້ຫາກການອຸທອນບໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີ, HERO ຈະບໍ່ສາມາດຍື່ນຄັດຄ້ານການຫັກຄະແນນໄດ້ຕື່ມອີກ.

 3. ອັບເດດລ່າສຸດ ວັນທີ 29ມີນາ2024