ການຄຸ້ມຄອງ

View in english version
 1. ພາກທີ 1. Move Service

  ມາດຕາ 1 (ປະກັນໄພ)

  1. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຈາກອຸບັດຕິເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນ ລະຫວ່າງການເດີນທາງ ຫລື ຂົນສົ່ງ, HERO ຕົກລົງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂແລະຂໍ້ກໍານົດຂອງສັນຍາປະກັນໄພທີ່ທາງບໍລິສັດLSMໄດ້ເຊັນໄວ້ກັບບໍລິສັດປະກັນໄພ.

  2. ລາຍລະອຽດຂອງສັນຍາແມ່ນຄຸ້ມຄອງຕາມນະໂຍບາຍປະກັນໄພ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດຂອງບໍລິສັດປະກັນໄພ, ໂດຍຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆເຫລົ່ານີ້ ທີ່ລະບຸໃນສັນຍາປະກັນໄພແມ່ນຈະຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍບໍລິສັດປະກັນໄພ.

  3. Hero ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທັງຫມົດທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຕໍ່ທຸກລາຍການທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໃນນະໂຍບາຍປະກັນໄພ ທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍບໍລິສັດປະກັນໄພ.

 2. ມາດຕາ 2 (ສີ່ງທີ່ຕ້ອງຫ້າມສຳລັບ Hero)

  1. ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຂໍ້ພິພາດ ກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບການບໍລິການ ຕາມຄວາມຄາດຫວັງຂອງລູກຄ້າ ຂໍໃຫ້ Hero ປະຕິບັດຂໍ້ຫ້າມດັ່ງລຸ່ມນີ້:

   1. ການປະພຶດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມຢູ່ໃນພະຫະນະ

    • ການສູບຢາ

    • ການດື່ມ

    • ການກິນ

    • ການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອທາງໃນແລະທາງນອກ ອອກຈາກຍານພາຫະນະ

   2. ການປະພືດທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງລູກຄ້າ

    • ການນຳໃຊ້ໂທລະສັບໃນຂະນະທີ່ຂັບລົດ

    • ເມົາແລ້ວຂັບ

    • ການໃຊ້ຄວາມໄວເກີນຂອບເຂດ

    • ການລະເມີດໄຟຈາລະຈອນ

   3. ການກະທຳທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພາຫະນະ

    • ການທໍາລາຍພາຫານະ

    • ການຂູດ

    • ການນໍາໃຊ້ສານຫນຽວເຊັ່ນ: ກາວ

   4. ການຂໍເງິນທິບ

   5. ການຮຽກຮ້ອງເງິນເພີ່ມເຕີມຈາກມູນຄ່າທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຈໍ KOKKOK Hero

   6. ກໍລະນີມີການເກັບເງິນສົດ ທາງHeroຕ້ອງມີການສຳຮອງເງິນທອນໃຫ້ກັບລູກຄ້າ

   7. ການຂັບຂີ່ພາຫະນະທີ່ແຕກຕ່າງຈາກການລະບຸປ້າຍລົດໃນ KOKKOK Hero

   8. ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນທີບໍ່ແມ່ນ Hero ທີ່ສະແດງຢູ່ແອັບ KOKKOK Hero ຂັບແທນ

   9. ການກະທຳ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ

 3. ມາດຕາ 3 (ສີ່ງທີ່ຕ້ອງຫ້າມ ສຳລັບລູກຄ້າ)

  1. Hero ມີສິດໃນການປ້ອງກັນຕົນເອງ ຫລື ປະຕິເສດການບໍລິການ ຫາກລູກຄ້າມີພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

   1. ການປະພຶດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມຢູ່ໃນພະຫະນະ

    • ການສູບຢາ

    • ການດື່ມ

    • ການກິນ

    • ການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອທາງໃນແລະທາງນອກ ອອກຈາກຍານພາຫະນະ

   2. ການກະທຳທີ່ເປັນການລົບກວນການຂັບຂີ່ຂອງ Hero

    • ກີດຂວາງການເບິ່ງ

    • ການສຳພັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ

    • ການຄວບຄຸມອຸປະກອນການຂັບລົດໄດ້

   3. ການກະທຳທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພາຫະນະ

    • ການທໍາລາຍພາຫານະ

    • ການຂູດ

    • ການນໍາໃຊ້ສານຫນຽວເຊັ່ນ: ກາວ

   4. ການຂົນສົ່ງພັດສະດຸ ຂະໜາດໃຫຍ່

    • ພັດສະດຸມີຂະໜາດເກີນຄວາມກວ້າງຂອງລົດ

    • ພັດສະດຸມີຂະໜາດທັງໝົດ (ກວ້າງ, ຍາວ, ສູງ) ເກີນ 158cm

   5. ການຄອບຄອງວັດຖຸທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ

    • ອາວຸດປືນ, ມີດ ແລະ ອາວຸດອື່ນໆ

    • ວັດຖຸລະເບີດ ແລະ ໄວໄຟ

   6. ການເອົາສັດລ້ຽງມາຂື້ນລົດນຳ ໂດຍບໍ່ມີການບັນຈຸອຸປະກອນການຂົນສົ່ງສັດລ້ຽງຢ່າງຖືກຕ້ອງ

   7. ການກະທຳ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ

 4. ພາກທີ 2. KOKKOK Service

  ມາດຕາ 1 (ຂໍ້ຈຳກັດ)

  1. Hero ມີສິດປະຕິເສດການຈັດສົ່ງລາຍການຕໍ່ໄປນີ້:

   1. ສິ່ງຂອງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ລະເບີດ, ໄວໄຟ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ບໍ່ປອດໄພ (ລວມທັງສິນຄ້າໃໝ່ ແລະ ມືສອງ)

    • ແບັດເສີມ ຫລື ພາວເວີ້ແບງ;

    • ຫມໍ້ໄຟ;

    • ແກັສ;

    • ພຸໄຟ ຫລື ບັ້ງໄຟດອກ;

    • ນໍ້າມັນ;

    • ແລະອື່ນໆ ທີ່ເປັນປະເພດໃກ້ຄຽງກັນ ຫລື ທຽບເທົ່າ.

   2. ເງິນສົດ, ບັດ, ແລະ ເອກະສານປະເພດໃກ້ຄຽງກັນ ຫລື ທຽບເທົ່າ

    • ບັດເຄຣດິດ;

    • ບັດເດບິດ;

    • ບັດເງິນສົດ;

    • ພັນທະບັດ;

    • ເຊັກເງິນສົດ ຫລື ບັດແທນເງິນສົດ;

    • ເອກະສານທຽບເທົ່າ.

   3. ສານພິດ ແລະ ວັດຖຸທີ່ຜິດກົດໝາຍ

    • ສານເຄມີເປັນພິດ;

    • ຢາເສບຕິດ;

    • ຢາສູບທຸກປະເພດ, ຢາສູບເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

    • ສິນຄ້າຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ຫ້າມໂດຍກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

    • ອື່ນໆ.

   4. ສັດທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນ ຫລື ຊາກຊົບຂອງຮ່າງກາຍສັດ

    • ໝາ;

    • ແມວ;

    • ສັດປີກ;

    • ສັດລ້ຽງ;

    • ອື່ນໆ.

   5. ຊາກຂອງມະນຸດ ຫຼື ຊິ້ນສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍມະນຸດ

    • ຊາກຂອງມະນຸດ ຫຼືສັດ, ພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ ຫຼືອະໄວຍະວະຕ່າງໆ

   6. ວັດຖຸທີ່ມີຄ່າ

    • ຄໍາແທ່ງ;

    • ທອງ;

    • ສະແຕມພາສີ / ສະຕິກເກີ;

    • ໂລຫະພິເສດມູນຄ່າສູງ/ຫີນ;

    • ວັດຖຸສະສົມ ເຊັ່ນບູຮານວັດຖຸ ເຄື່ອງສິນລະປະ ຫລື ພາຍວາດທີ່ມີຄ່າ.

   7. ອາວຸດແທ້ ຫຼື ປອມ

    • ອາວຸດປືນ;

    • ຊີ້ນສ່ວນອຸປະກອນລະເບີດ ຫລື ປືນ;

    • ລະເບີດ;

    • ລູກປືນ.

   8. ສິ່ງລາມົກອານາຈານຕ່າງໆ

   9. ພັດສະດຸຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບອະຍຸຍາດພິເສດສຳລັບການຂົນສົ່ງນຳເຂົ້າ ຫຼື ສົ່ງອອກ

   10. ພັດສະດຸທຸກລາຍການຕ້ອງມີມູນຄ່າບໍ່ເກີນ 1,500,000 ກີບ

  2. ລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ສາມາດສົ່ງໄດ້, ແຕ່ Hero ບໍ່ມີພັນທະທີ່ຈະຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍ.

   1. ສິ່ງທີ່ແຕກຫັກງ່າຍ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍງ່າຍ ສູນຫາຍງ່າຍ, ບໍ່ມີການຫຸ້ມຫໍ່ຢ່າງດີເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມ ເສຍຫາຍໄດ້ງ່າຍ ໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງ ຫລື ຕ້ອງການໃຫ້ມີການຈັດສົ່ງພິເສດ

   2. ເອກະສານ

    • ໜັງສືເດີນທາງ ຫຼື ເອກະສານທາງການຕ່າງໆ;

    • ເອກະສານສ່ວນບຸກຄົນທີ່ອອກໂດຍຫນ່ວຍງານລັດຖະບານ ເຊັ່ນ ບັດປະຈຳຕົວ ໃບຂັບຂີ່ເປັນຕົ້ນ;

    • ໃບຂັບຂີ່;

    • ເອກະສານທີ່ມີຂໍ້ມູນເປັນຄວາມລັບ.

   3. ພັດສະດຸທີ່ແຕກຫັກງ່າຍ

    • ພັດສະດຸທີ່ເຮັດມາຈາກແກ້ວເຊັ່ນ (ເບຍ, ວາຍ, ໂຖ ແລະ ອື່ນໆ);

    • ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ;

    • ດອກໄມ້;

    • ຕົ້ນໄມ້;

    • ກ່ອງໂຟມ.

   4. ອາຫານ

    • ອາຫານຫວ່າງ, ຊັອກໂກແລັດ, ເຂົ້າຫນົມຕ່າງໆ

    • ຊີ້ນ;

    • ອາຫານທະເລ;

    • ກິມຈິ/ແຈ່ວ;

    • ນໍ້າກ້ອນ;

    • ອາຫານແຊ່ແຂງ;

    • ນົມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບນົມ ແລະອື່ນໆທີ່ໃກ້ຄຽງ ຫລື ທຽບເທົ່າ;

    • ເຄັກ ແລະ ອາຫານຫວານ;

    • ໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກ;

    • ໄຂ່.

   5. ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າມືສອງ

    • ຄອມພິວເຕີ / ໂນດບຸກ;

    • ໂທລະສັບ ຫລື ໂທລະສັບມືຖືທຸກປະເພດ;

    • ເຄື່ອງປຣິນເຕີ;

    • ເຄື່ອງແອ;

    • ຕູ້ເຢັນ/ຕູ້ແຊ່;

    • ເຕົາອົບ;

    • ເຄື່ອງຊັກຜ້າ;

    • ຕູ້ນໍ້າຮ້ອນນໍ້າເຢັນ.

  3. Hero ຈະຕ້ອງມີພັນທະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍທີ່ລູກຄ້າຮຽກຮ້ອງ ຫາກລາຍການທີ່ບໍລິການຂົນສົ່ງ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຂໍ້ ① ຫຼື ② ຂ້າງເທິງ.

 5. ອັບເດດລ່າສຸດ: ວັນທີ 25 ເມສາ 2024