ປະກັນໄພ

  1. ເພື່ອການຂົນສົ່ງທີ່ປອດໄພ, ສະນັ້ນ. ບໍລິສັດ ຈຶ່ງສະໜອງປະກັນໄພສິນຄ້າໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສິນຄ້າມີຄວາມປອດໄພຈາກຄວາມເສຍຫາຍຕ່າງໆໃນໄລຍະການຂົນສົ່ງ.

  2. ລາຄາປະກັນໄພ:

   1. 06:00 - 20:59 : 1,000 ກີບ

   2. 21:00 ~ 05:59(ຂອງມື້ຕໍ່ໄປ) : 2,000 ກີບ

  3. ບໍລິສັດ ມີສິດບໍ່ຮັບເຄື່ອງປະເພດເຫຼົ່ານີ້.

   1. ສິ່ງຂອງອັນຕະລາຍ, ລະເບີດ, ໄວໄຟ ແລະ ບໍ່ປອດໄພ

    • ແບັດເສີມ

    • ແກັສ

    • ພຸໄຟ

    • ນໍ້າມັນ

   2. ເງິນສົດ, ບັດ, ແລະ ເອກະສານທີ່ມີມູນຄ່າ

    • ບັດເຄຣດິດ

    • ບັດເດບິດ

    • ບັດເງິນສົດ

    • ພັນທະບັດ

    • ເຊັກເງິນສົດ

    • ສິ່ງທີ່ແລກປ່ຽນເງິນໄດ້.

   3. ສານພິດ ແລະ ວັດຖຸທີ່ຜິດກົດໝາຍ

    • ສານເຄມີເປັນພິດ

    • ຢາທີ່ເປັນພິດ

    • ອື່ນໆ.

   4. ສັດທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍສັດ

    • ໝາ

    • ແມວ

    • ອື່ນໆ.

   5. ຊາກຂອງມະນຸດ ຫຼື ສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍມະນຸດ

   6. ວັດຖຸທີ່ມີຄ່າ

    • ຄໍາແທ່ງ

    • ທອງ

    • ສະແຕມພາສີ / ສະຕິກເກີ - ສິ່ງທີ່ສາມາດຕີເປັນມູນຄ່າເງິນ

    • ໂລຫະປະເສີດ/ຫີນ.

   7. ອາວຸດ​ແທ້ ຫຼື​ ​ປອມ

    • ອາວຸດ​ປືນ

    • ສ່ວນ​ຂອງ​ມັນ

    • ລະເບີດ

    • ​ລູກປືນ.

   8. ສິ່ງລາມົກອານາຈານຕ່າງໆ

   9. ສໍາລັບວັດຖຸທີ່ບໍ່ລວມຢູ່ໃນຂໍ້ a) – h) ທາງບໍລິສັດຈະກໍານົດເອງກ່ຽວກັບການດໍາເນີນການຂົນສົ່ງ.

  4. ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ຂອງ​ລາຍ​ການ​ທີ່​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ສົ່ງ​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ໄວ້​ໃນ ③ ບໍ​ລິ​ສັດ​ອາດ​ຈະ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ທາງ​ກົດ​ໝາຍ​ກັບ​ຜູ້​ຮ້ອງ​ຂໍ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​.

  5. ສິນຄ້າຕໍ່ໄປນີ້ຮັບຈັດສົ່ງ ແຕ່ປະກັນໄພຈະບໍ່ຄຸ້ມຄອງ.

   1. ສິ່ງທີ່ແຕກຫັກງ່າຍ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຈັດ​ສົ່ງ​ພິ​ເສດເຊັ່ນ

   2. ເອກະສານ

    • ໜັງສືເດີນທາງ ຫຼື ເອກະສານທາງການຕ່າງໆ.

   3. ພັດສະດຸທີ່ແຕກຫັກງ່າຍ

    • ພັດສະດຸທີ່ເຮັດມາຈາກແກ້ວເຊັ່ນ (ເບຍ, ວາຍ, ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ແລະ ອື່ນໆ)

    • ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ

    • ດອກໄມ້.

   4. ອາຫານ

    • ຊີ້ນ

    • ອາຫານທະເລ

    • ກິມຈິ/ແຈ່ວ

    • ນໍ້າກ້ອນ

    • ອາຫານແຊ່ແຂງ

    • ນົມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນນົມອື່ນໆ

    • ເຄັກ ແລະ ອາຫານຫວານ

    • ໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກ

    • ໄຂ່.

   5. ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າເຊັ່ນ

    • ຄອມພິວເຕີ

    • ໂທລະສັບ

    • ເຄື່ອງປຣິນເຕີ

    • ເຄື່ອງແອ

    • ຕູ້ເຢັນ/ຕູ້ແຊ່

    • ເຕົາອົບ

    • ເຄື່ອງຊັກຜ້າ

    • ຕູ້ນໍ້າຮ້ອນນໍ້າເຢັນ.

  6. ບໍລິສັດຈະຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ 20% ຂອງມູນຄ່າ ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການຂົນສົ່ງ ແຕ່ໃນວົງເງີນບໍ່ເກີນ 700,000 ກີບ.

  7. ໃນກໍລະນີຫາກຕ້ອງການຕ້ອງການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າໃນມູນຄ້າເກີນ 700,000 ກີບ ຈໍາຕ້ອງໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາປະກັນໄພດ້ວຍຕົວເອງໂດຍກົງ.

  8. ປະກັນໄປແມ່ນຄຸ້ມຄອງໃນຊ່ວງການຈັດສົ່ງເທົ່ານັ້ນ.

  9. ປະກັນໄພຈະບໍ່ຄຸ້ມຄອງໃນກໍລະນີເຄື່ອງຖືກເກັບໄວ້ ບໍລິສັດ ລາວສະມາດ ໂມບີລີຕີ ເນື່ອງຈາກປາຍທາງບໍ່ໄດ້ຮັບເຄື່ອງ ຫຼື ບໍສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້.

  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍ ແລະ ເສຍຫາຍ

  1. ຂັ້ນຕອນຂອງການເອີ້ນຄ່າຊົດເຊີຍຈາກການເສຍຫາຍຂອງສິນຄ້າ ແລະ ການສູນເສຍດັ່ງນີ້.

   1. ຜູ້ສົ່ງສິນຄ້າຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ການຮຽກຮ້ອງຄ່າຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍ/ການສູນເສຍພາຍໃນ 3 ມື້ຫຼັງຈາກສໍາເລັດການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ ຫຼື ລາຍການ. ຖ້າການຮຽກຮ້ອງຖືກເຮັດຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາຂ້າງເທິງ, ບໍລິສັດ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ / ການສູນເສຍດັ່ງກ່າວ.

   2. ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍຈະຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນໃນລາຍການສິນຄ້າຂອງປະກັນໄພສະບັບນີ້.

   3. ທຸກໆການຮ້ອງຂໍຈະຕ້ອງຖືກສົ່ງໄປທີ່ +856 20 55 355 159 ທາງວອດແອັບເຊິ່ງຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້.

    • ໝາຍເລກການຈັດສົ່ງ

    • ລາຍລະອຽດຕິດຕໍ່ຂອງຜູ້ສົ່ງ/ຜູ້ຮັບ

    • ຫຼັກຖານການຊໍາລະເງິນ ຫຼື ໃບຮັບເງິນ

    • ຮູບພາບຂອງວັດສະດຸທີ່ເສຍຫາຍ

    • ມູນຄ່າສິນຄ້າ

    • ສຳເນົາບັນຊີທະນາຄານທີ່ຄ່າຊົດເຊີຍຈະຖືກໂອນ.

   4. ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍຂອງແຕ່ລະກໍລະນີຈະສໍາເລັດພາຍໃນ 7 ວັນ (ວັນລັດຖະການນັບຈາກວັນທີໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍ).

  ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍ / ຄວາມເສຍຫາຍ

  1. ບໍ​ລິ​ສັດ​ບໍ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ​ແລະ ​ຈະ​ບໍ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ເສຍ​ຫາຍ / ການ​ສູນ​ເສຍ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້.

   1. ສູນເສຍ/ເສຍຫາຍໃນການຂົນສົ່ງ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຮັບການຂົນສົ່ງດ້ວຍເຫດຜົນຂໍ້ມູນຂອງລາຍການຈັດສົ່ງທີ່ລະບຸລົງ ໃນແອັບຂົນສົ່ງບໍ່ຖືກຕ້ອງຈາກຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ກ໊ອກກ໊ອກ;

   2. ລາຍລະອຽດການຈັດສົ່ງ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ (ເຊັ່ນ: ຊື່ຜູ້ຮັບ, ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່ ແລະ ທີ່ຢູ່ການຈັດສົ່ງ) ໂດຍການໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ກ໊ອກກ໊ອກ ຢູ່ໃນແອັບ;

   3. ເຫດຜົນເກີນການຄວບຄຸມຂອງພວກເຮົາເຊັ່ນ: (ຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ແລະ ອື່ນໆ)

   4. ລາຍການ/ຊັບສິນທີ່ເສຍຫາຍແລ້ວ/ຜິດປົກກະຕິ/ມີການປ່ຽນແປງກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນການຂົນສົ່ງ

   5. ສິນຄ້າເສຍທີ່ເກັບໄວ້ໃນບໍລິສັດເກີນກໍານົດທີ່ບໍລິສັດກໍານົດໄວ້

   6. ລາຍການຈະຖືກຍົກເລີກຫຼັງຈາກເກັບຮັກສາຫຼາຍກວ່າ 5 (ວັນລັດຖະການ).

 1. ປັບປຸງຫຼ້າສຸດ: 25 ຕຸລາ 2023